บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
3
• ชาย
28
• หญิง
43
รวม
74


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
13
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
31
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5
• ไม่ระบุ
25


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
8
• หัวหน้าแผนก
15
• ครูประจำ
15
• ครูพิเศษสอน
11
• พนักงานราชการ(สอน)
13
• ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ)
3
• หัวหน้างาน
40
• ข้าราชการพลเรือน
2
• ลูกจ้างประจำ
6
• เจ้าหน้าที่
59
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16
• แผนกวิชาการบัญชี
4
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
• แผนกวิชาการตลาด
5
• แผนกวิชาโลจิสติกส์
1
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2
• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3
• งานประชาสัมพันธ์
3
• งานบุคลากร
3
• งานการเงิน
4
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
5
• งานอาคารสถานที่
2
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
2
• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
2
• งานความร่วมมือ
1
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2
• งานปกครอง
5
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2
• งานครูที่ปรึกษา
3
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4
• งานทะเบียน
3
• งานวัดผลและประเมินผล
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
3
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1
• งานหลักสูตรปริญญาตรี
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
67
• มีใบประกอบวิชาชีพ
6
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
74