ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
30

• หญิง
42

รวม
76


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
5

• ครู ชำนาญการ
3

• ครู ไม่มี
4

• ครูผู้ช่วย ไม่มี
4

• ไม่มี ไม่มี
25


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
13

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
30

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ไม่ระบุ
29


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
17

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
1

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
8

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
2

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
12

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1

• งานหลักสูตรปริญญาตรี
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
9

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รองผู้อำนวยการนางสาวภัทราภรณ์ เสียงสุทธิวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการนายวาที บัวแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ไม่มีนายสมบูรณ์ หวังโส๊ะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวนฤมล วงค์เคียน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครู ไม่มี
หัวหน้าแผนกนางสาวชญาดา ธนาบุญยรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวอำนวยพร สุขสงวน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายอนุชิต ตำราเรียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายปรัตถกร ไชยสิริยานนท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ไม่มีนางสาวกิติยา ธารเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลจิสติกส์
หัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วย ไม่มี
หัวหน้างานนายสิริวุฒิ ธงชัย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวหทัยรัตน์ ศรีสัตนา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเจริญ เค่นตุ่น
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนางสาวเบญจวรรณ จันทร์ที
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวภคภัคภ์ เพชรไชย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายธนากร เพ็ชรกลาง
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายณัฐวุฒิ ชดประยูร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ไม่มีนางสาวภริตพร ชีพชำนาญ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางอินทิรา สีสัน
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวจีรนันท์ สุธิตานนท์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานหลักสูตรปริญญาตรี
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายโยธิน เเสนศิริ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มีนางวรุณธร เเพ่งประเสริฐ
หัวหน้างาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางศิรินภา สุนประสพ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายธริษตรี ธนานนท์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวพรทิพย์ กอบสันเทียะ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวดารารัตน์ ชัยรัตน์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มีว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายพีรพล บูรณะบุรี
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำนางสาวธัญญรัศม์ สุวรรณอ่อน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครูผู้ช่วย ไม่มี
ข้าราชการพลเรือนนางสาวพัทธนันท์ ช่วยพานิชย์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
ครูพิเศษสอนนายพิชัยพัฒน์ วงศ์บันเทิง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายเชษฐา เทียมเพชร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวปิยพร เสือพันธุ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายกุลบุตร อารักษ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวบุษกร สุนทร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวเบญจรัตน์ ชื่นกลิ่นธูป
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายปวรุตม์ อินทร์เเก้ว
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์พระปฐม ชาคโร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างประจำนายธงชัย คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายพรสิทธิ์ คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางฐิติภา สวนสมบูรณ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่นางบังอร อาจวงศา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุนารี แสวงกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มีนางสาววัชรินทร์ มีชนะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายโพธิ์เลิศ อินอำนวย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวลักขณา บ้านนบ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ แผ่นศิลา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายณัฐกฤษ เต็มเปี่ยม
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวพัฐิยา แสงงาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายนิกร ถาดภูเขียว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวปริศนา ทิพวัลย์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวธันยาภัทร์ ขำเนตร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวพรสวรรค์ สุขเกษม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวนันท์นภัส ปานทอง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวปิยฉัตร อาบทอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายธนะรัตน์ อ่วมประวัติ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวกมลฉัตร มานะ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางสาวอังคณา ศรีสอาด
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนายพงศ์นิรันดร์ ตะนะเเสง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวภูตะวัน สุขเกษม
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวกนกวรรณ ธรรมรูปา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวกัลยรัตน์ ตั้งใจเเท้จริง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาวรวิภาณีย์ ปิติยาณุวัฒน์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวเเพรวา โพธิ์เถื่อน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มี
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ)Mark Jay Juganas
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู เชี่ยวชาญMr. Xian Rhel Cadiogan
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศRio John Alberca Sumagaysay
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์