ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด133447

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว53237

ปวช.1การบัญชีการบัญชี56267

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6649115

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป101020

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร437

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง141024

ปวช.2การตลาดการตลาด94352

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว73138

ปวช.2การบัญชีการบัญชี45862

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ552176

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง41721

ปวช.3การตลาดการตลาด134457

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31518

ปวช.3การบัญชีการบัญชี86169

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ363975

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป101121

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป72330

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต022

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร718

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง41115

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการการขนส่ง5611

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า10919

ปวส.1การตลาดการตลาด92837

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21416

ปวส.1การบัญชีการบัญชี01313

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ251641

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป112

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต011

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง7916

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการการขนส่ง101

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า077

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์7714

ปวส.2การตลาดการตลาด17926

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21012

ปวส.2การบัญชีการบัญชี11516

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ15823

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9312

ป.ตรี.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน5914

ป.ตรี.1การตลาดการตลาด61925

ป.ตรี.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน51116

ป.ตรี.2การตลาดการตลาด31013


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1117200317

ปวช.279170249

ปวช.370170240

ปวส.169123192

ปวส.26070130

ป.ตรี.1112839

ป.ตรี.282129

รวม4147821196