ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด174461

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว62228

ปวช.1การบัญชีการบัญชี93342

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6438102

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ20727

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป162036

ปวช.2การตลาดการตลาด132740

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว53237

ปวช.2การบัญชีการบัญชี45458

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6243105

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร101323

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง11718

ปวช.3การตลาดการตลาด123850

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว93342

ปวช.3การบัญชีการบัญชี66268

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ642488

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป92130

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง41014

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า71825

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน066

ปวส.1การตลาดการตลาด122537

ปวส.1การบัญชีการบัญชี72633

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ161935

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ8412

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป72027

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต022

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง141226

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการการขนส่ง6612

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า10818

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์112

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน033

ปวส.2การตลาดการตลาด92837

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31417

ปวส.2การบัญชีการบัญชี01313

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ261743

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ101

ป.ตรี.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน102030

ป.ตรี.2การตลาดการตลาด92837


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1132164296

ปวช.2105176281

ปวช.3100178278

ปวส.154108162

ปวส.277124201

ป.ตรี.2194867

รวม4877981285