ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด184361

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31316

ปวช.1การบัญชีการบัญชี42529

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ342963

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ121224

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่8917

ปวช.2การตลาดการตลาด92938

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว41721

ปวช.2การบัญชีการบัญชี53237

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ503484

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ17724

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป81422

ปวช.3การตลาดการตลาด92332

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว42731

ปวช.3การบัญชีการบัญชี44751

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ593897

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร71219

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง11415

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์21012

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน41317

ปวส.1การตลาดการตลาด194665

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 21214

ปวส.1การบัญชีการบัญชี32730

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12921

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9615

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง257

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า7815

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์088

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน044

ปวส.2การตลาดการตลาด112334

ปวส.2การบัญชีการบัญชี72431

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ171431

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9312

ป.ตรี.2การตลาดการตลาด21416


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.179131210

ปวช.293133226

ปวช.394151245

ปวส.151123174

ปวส.25389142

ป.ตรี.221416

รวม3726411013