ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด194564

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว62430

ปวช.1การบัญชีการบัญชี103545

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ593695

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ20727

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป192342

ปวช.2การตลาดการตลาด133548

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว53237

ปวช.2การบัญชีการบัญชี45963

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6548113

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร121426

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง14721

ปวช.3การตลาดการตลาด133952

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว93342

ปวช.3การบัญชีการบัญชี66470

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ642589

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป102131

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง51318

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า72027

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน066

ปวส.1การตลาดการตลาด122840

ปวส.1การบัญชีการบัญชี72633

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ172239

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ8412

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป72027

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต022

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง141226

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการการขนส่ง6612

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า101020

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์112

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน033

ปวส.2การตลาดการตลาด92837

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31417

ปวส.2การบัญชีการบัญชี01313

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ261743

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ101

ป.ตรี.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน102030

ป.ตรี.2การตลาดการตลาด92938


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1133170303

ปวช.2113195308

ปวช.3102182284

ปวส.156119175

ปวส.277126203

ป.ตรี.2194968

รวม5008411341