ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการคลังสินค้า011

ปวช.1การตลาดการตลาด202141

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว72128

ปวช.1การบัญชีการบัญชี82432

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ423375

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ20626

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่101424

ปวช.2การตลาดการตลาด154055

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21214

ปวช.2การบัญชีการบัญชี32326

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ332356

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ121123

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่7916

ปวช.3การตลาดการตลาด62935

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว42125

ปวช.3การบัญชีการบัญชี53338

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ523385

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ16622

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป91726

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการคลังสินค้า61016

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน011

ปวส.1การตลาดการตลาด3374107

ปวส.1การบัญชีการบัญชี22224

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล181028

ปวส.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่101

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ต011

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์21012

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน167

ปวส.2การตลาดการตลาด194564

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 21012

ปวส.2การบัญชีการบัญชี32730

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12921

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9615

ป.ตรี.1การตลาดการตลาด31114


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1107120227

ปวช.272118190

ปวช.392139231

ปวส.160117177

ปวส.248114162

ป.ตรี.131114

รวม3826191001