ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด194160

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว53540

ปวช.1การบัญชีการบัญชี56772

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7557132

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป13922

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร437

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง181533

ปวช.2การตลาดการตลาด94453

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว83139

ปวช.2การบัญชีการบัญชี56368

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ572178

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง51722

ปวช.3การตลาดการตลาด134558

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31518

ปวช.3การบัญชีการบัญชี116576

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ384179

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป101222

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป72633

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต022

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร819

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง41115

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการการขนส่ง6612

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า10919

ปวส.1การตลาดการตลาด123042

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21416

ปวส.1การบัญชีการบัญชี01414

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ251742

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป51116

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต011

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง8917

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการการขนส่ง303

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์92130

ปวส.2การตลาดการตลาด17926

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21012

ปวส.2การบัญชีการบัญชี11516

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ161026

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9312

ป.ตรี.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน5914

ป.ตรี.1การตลาดการตลาด61925

ป.ตรี.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน51116

ป.ตรี.2การตลาดการตลาด31013


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1139227366

ปวช.284176260

ปวช.375178253

ปวส.174130204

ปวส.27089159

ป.ตรี.1112839

ป.ตรี.282129

รวม4618491310