ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
7

• ชาย
30

• หญิง
49

รวม
86


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ผู้บริหาร ชำนาญการ
1

• ครู ชำนาญการพิเศษ
4

• ครู ชำนาญการ
3

• ครู ไม่มี
4

• ครูผู้ช่วย ไม่มี
2

• ไม่มี ไม่มี
25


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ไม่ระบุ
29


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
20

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
2

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
3

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
1

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
15

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1

• งานหลักสูตรปริญญาตรี
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
15

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
หัวหน้างานนายเจริญ เค่นตุ่น
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานนายวาที บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนายอนุชิต ตำราเรียง
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูนายปรัตถกร ไชยสิริยานนท์
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนางสาวเบญจวรรณ จันทร์ที
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางสาวกิติยา ธารเดช
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูนายณัฐวุฒิ ชดประยูร
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูนางสาวจีรนันท์ สุธิตานนท์
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายโยธิน เเสนศิริ
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางวรุณธร เเพ่งประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูนางสาวเบญจรัตน์ ชื่นกลิ่นธูป
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครองนางสาวณีรนุช ชัยศรีรัมย์
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางสาวแพรวา โพธิ์เถื่อน
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางสาวกรรณิการ์ ครองยุติ
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่)นายมนฑิชา ศรีประจันต์
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานปกครอง