ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
33

• หญิง
44

รวม
78


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ไม่ระบุ
25


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
17

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
1

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
2

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
15

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1

• งานหลักสูตรปริญญาตรี
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
5

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
หัวหน้างานนายเจริญ เค่นตุ่น
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่นายวาที บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายอนุชิต ตำราเรียง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวเบญจวรรณ จันทร์ที
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวกิติยา ธารเดช
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายณัฐวุฒิ ชดประยูร
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายธีรภัทธ์ มีบริบูรณ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายกุลบุตร อารักษ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวจีรนันท์ สุธิตานนท์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางวรุณธร เเพ่งประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวอังคณา ศรีสอาด
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวเบญจรัตน์ ชื่นกลิ่นธูป
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวธนวรรณ วันหวัง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายพีรพล บูรณะบุรี
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวกนกวรรณ ธรรมรูปา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง