ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
29

• หญิง
48

รวม
83


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ผู้บริหาร ชำนาญการ
1

• ครู ชำนาญการพิเศษ
4

• ครู ชำนาญการ
3

• ครู ไม่มี
4

• ครูผู้ช่วย ไม่มี
2

• ไม่มี ไม่มี
25


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ไม่ระบุ
27


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
2

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
3

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
11

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1

• งานหลักสูตรปริญญาตรี
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
11

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รองผู้อำนวยการนางนัจกร สถานทรัพย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายสมบูรณ์ หวังโส๊ะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสาวนฤมล วงค์เคียน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวเพ็ญพร พิทักษ์อรุณสิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกนายอนุชิต ตำราเรียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายปรัตถกร ไชยสิริยานนท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการนางสาวกิติยา ธารเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลจิสติกส์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูนางสาวจีรนันท์ สุธิตานนท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานหลักสูตรปริญญาตรี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางวรุณธร เเพ่งประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หัวหน้างาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
ข้าราชการครู แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูนางสาวพิมพ์พรรณ ทิพชัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูผู้ช่วยนางสาวกรรณิการ์ ครองยุติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนางสาวอำนวยพร สุขสงวน
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ครู ชำนาญการนายวาที บัวแก้ว
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการพิเศษนายเจริญ เค่นตุ่น
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนางสาวเบญจวรรณ จันทร์ที
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางสาวภคภัคภ์ เพชรไชย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายณัฐวุฒิ ชดประยูร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
ครูนางสาวภริตพร ชีพชำนาญ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวกมลฉัตร มานะ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการตลาดนางศิรินภา สุนประสพ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนายธริษตรี ธนานนท์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวพรทิพย์ กอบสันเทียะ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
ครูนางสาวดารารัตน์ ชัยรัตน์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครู แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนางสาวธัญญรัศม์ สุวรรณอ่อน
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูผู้ช่วยนางสาวณีรนุช ชัยศรีรัมย์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางสาวแพรวา โพธิ์เถื่อน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางสาวพัชรี เเก้วพินิจ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนางสาวขวัญจิรา เเดงเหม
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวจีรนันท์ เสนจาง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วยนายปรัชญา วีรวรรณ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วยนางพชรีพรรณ์ ลือสิทธิ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย
ข้าราชการครูนางอินทิรา สีสัน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูผู้ช่วยนายโยธิน เเสนศิริ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวอัญชลี ดอกดี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนางสาวฉลองขวัญ งามนาสี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนางสาวลดาวัลย์ สมจิตร์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนายพงษ์ศักดิ์ แซ่ทึ่ง
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครูผู้ช่วยนายกฤษกร สอนโต
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวนันทนา ซื่อจริง
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนางสาวชไมพร สังคง
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสอนนายเชษฐา เทียมเพชร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวปิยพร เสือพันธุ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษานางสาวเบญจรัตน์ ชื่นกลิ่นธูป
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีMr. Zeto JR. Plania Ballar
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Miss Rachael Namazzi
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างประจำนายธงชัย คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายพรสิทธิ์ คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางฐิติภา สวนสมบูรณ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
ลูกจ้างชั่วคราวนายโพธิ์เลิศ อิมอำนวย
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(ยาม)นายนิกร ถาดภูเขียว
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสิโรตม์ ธุระเสน
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่งานนายสิริวุฒิ ธงชัย
เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาววัชรินทร์ มีชนะ
เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวบุษกร สุนทร
เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายศิวานนท์ คำชนะ
เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่)นางบังอร อาจวงศา
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานพัสดุนางสาวลักขณา บ้านนบ
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานวางแผนและงบประมาณนางสาววิไลวรรณ แผ่นศิลา
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานวัดผลและประเมินผล
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานหลักสูตรปริญญาตรีนายณัฐกฤษ เต็มเปี่ยม
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวธันยาภัทร์ ขำเนตร
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานการเงินนางสาวภูตะวัน สุขเกษม
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวกัลยรัตน์ ตั้งใจเเท้จริง
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานบุคลากรนายธนบูรณ์ ว่องศรี
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายเจษฎา รอดพ่วง
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานพัสดุนางสาวประภัสสร ทองภาพ
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานทะเบียนนางสาวอัซนาอ์ ใยมา
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานบัญชีนายมนฑิชา ศรีประจันต์
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานอาคารสถานที่
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานปกครองนางสาวณัฐชา มณีวงษ์
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวณัฐกุล มณีวงษ์
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานครูที่ปรึกษานางสาววรวลัญช์ รุ่งไพรวัน
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานประชาสัมพันธ์